Browsing by Author คณะการแพทย์แผนไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Ani-mehicillin-resistant staphylococcus aureus activity of southern Thai herbal recipes for skin diseasesSasitorn Chusri; Surasak Limsuwan; Katesarin Maneenoon; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2013Anti-infective properties of Thai herbal recipes on multidrug resistant pathogensSasitron Chusri; Surasak Limsuwan; K. Maneenoon; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2013Anti-quorum sensing activity on Chromobacterium violaceum and effect on bacterial virulence factors of Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. extract and other Thai medicinal plantsSurasak Limsuwan; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2014A better activity or less toxic : structure modification of antibacterial XanthonesNawong Boonnak; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2013Chemical constituents of Albizia myriophylla wood and biological activitiesNantiya Joycharat; Sonesay Thammavong; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2015Chemical study of Etlingera elatior (Zingiberaceae) -rhizome and its α-glucosidase and α-amylase inhibitory activitiesChonlatid Sontimuang; Chansorphea Srey; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2014Study of α-Glucosidase and α-Amylase inhibitory activities of Thai Folk anti-diabetes remedies and phytochemical study of vitex glabrata stem bark and its chemical constituentsChonlatid Sontimuang; Pitchanan Thiantongin; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2018α-glucosidase or α-amylase inhibitors from 14 medicinal plants constituted in Thai folk antidiabetes formulariesChonlatid Sontimuang; Chitchamai Ovatlarnporn; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2558การศึกษาพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาใช้รักษาโรคตับและการทดสอบฤทธิ์ของตำรับยาที่ได้คัดเลือกในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยพาราเซตามอลในหนูขาวเกศริน มณีนูน; จันทร์เพ็ญ ธรรมพร; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2555การสำรวจพรรณพืชสมุนไพรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาจากคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลาอรทัย เนียมสุวรรณ; นฤมล เส้งนนท์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2557การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้เฉพาะโรคสตรี : กรณีศึกษาจากสตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่อรทัย เนียมสุวรรณ; ดวงทิพย์ อรัญดร; จรูญศักดิ์ ท่อสุวรรณ; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิดกับการสอนแบบปกติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นงลักษณ์ กุลวรรัตต์; พัชรวลัย ใจสมุทร; สันติ แซ่เต็ง; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2559บทบาทและภูมิปัญญาพื้นบ้านของหมอตำแยในจังหวัดพัทลุงเกศริน มณีนูน; วีริสา ทองสง; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2558ปริมาณสาร lupinifolin และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ของชะเอมไทย (Albizia myriophylla benth.) จากพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยนันทิยา จ้อยชะรัด; จันทร์จีรา บุญมา; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2553ผลของสารสกัดตำรับยาไฟห้ากอง และสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงต่อการหดตัวของมดลูกในหนูแร็ทนงลักษณ์ กุลวรรัตต์; อรพรรณ สกุลแก้ว; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2556ภูมิปัญญาการรักษาโรคสะเก็ดเงินของหมอพื้นบ้านในจังหวัด สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูลเกศริน มณีนูน; วิญญู วงศ์วิวัฒน์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2551ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา และสตูลสนั่น ศุภธีรสกุล; อรพรรณ สกุลแก้ว; วิภาวดี ชำนาญ; เดือนดี กาญจนัมพะ; เกศริน มณีนูน; จุฬา วิริยะบุบผา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะการแพทย์แผนไทย
2556รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มานะ รักษ์วงศ์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2555รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในจังหวัดพัทลุงเกศริน มณีนูน; ชวนชม ขุนเอียด; นิศาชล แซ่ด่าน; เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน; สุพัตรา พรหมอินทร์; สมโภช ปิ่นสุข; นิติพล รักเล่ง; วาทิต คงพูล; วิญญู วงศ์วิวัฒน์; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การทบทวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรจำพวกผัก-หญ้า : กรณีศึกษาจากองค์ความรู้พื้นบ้านภาคใต้อรทัย เนียมสุวรรณ; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย