Browsing by Author Faculty of Science (Biology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 107 to 126 of 140 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ประชาคมแพลงก์ตอนน้ำจืดและแพลงก์ตอนทะเล บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลสุปิยนิตย์ ไม้แพ; พรรณี สอาดฤทธิ์; รุจินาถ ศรีวุ่น; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2556ผลของความเค็มต่อลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชทนเค็มบางชนิดที่พบภายในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; อธิภัทร เงินหมื่น; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2541ผลของวิตามินละลายน้ำในปลากดเหลืองวุฒิพร พรหมขุนทอง; ประกอบ เส้งสีแดง; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2543ผลของสาหร่ายในการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในตู้เลี้ยงสัตว์ทะเลพิมพรรณ ตันสกุล; สมรักษ์ รอดเจริญ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2536ผลของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและฮอร์โมนสังเคราะห์ (LHRHa) ต่อการเจริญของรังไข่ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)เริงชัย ตันสกุล; สันติชัย รังสิยาภิรมย์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552ผลของโคลชิซินต่อการชักนำกล้วยไม้ม้าวิ่งให้เกิดพอลิพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้ออารักษ์ จันทศิลป์; วชิรพัฒน์ จิวานิจ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551พฤติกรรมของแมวบ้านที่เกิดจากวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันสุนทร โสตถิพันธุ์; รติธรณ ใจห้าว; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2557พลศาสตร์ประชากรและการสะสมหินปูนของสาหร่าย Halimeda macroloba Decaisne; การเจริญเติบโต การลงเกาะ การสืบพันธุ์และช่วงชีวิตจารุวรรณ มะยะกูล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2554พัฒนาการทางวิทยาเนื้อเยื่อและฮีสโตเคมีของระบบย่อยอาหารในปลาดุกลำพันระยะวัยอ่อนจินตมาส สุวรรณจรัส; ทวีสิน แซ่ลี้; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติ บริเวณชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากคลื่นยักษ์ในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และระนองกิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ์; พรศิลป์ ผลพันธิน; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การเก็บรักษาและการเกิดเป็นต้นของโพรโทคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้รองเท้านารีขาวสตูล : Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) pfitzอุปถัมถ์ มีสวัสดิ์; ครรชิต ธรรมศิริ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพฤกษศาสตร์
2547รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความหลากหลายทางชีวภพและระบบนิเวศจากต้นน้ำคลองอู่ตะเภาถึงทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1: การศึกษาทรัพยากรชีวภาพจรัล ลีรติวงศ์; สายใจ จรเอียด; กำพล มีสวัสดิ์; นุชจะรินทร์ สังยวน; คันธมาทน์ บุญวรรณโน; ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; นาวี หนุนอนันต์; จุฑามาส ผลพันธิน; สิงโต บุญโรจน์พงศ์; พรศิลป์ ผลพันธิน; พิมพรรณ ตันสกุล; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2554รายงานการวิจัยเรื่องโครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบนหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลศันสรียา วังกุลางกูร; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2553รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำคู่มือการศึกษาสาหร่ายทะเลในหมู่เกาะทะเลใต้ : วิธีการศึกษา และคู่มือภาคสนามสำหรับสาหร่ายชนิดที่เด่นอัญชนา ประเทพ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐและอียู-อาเซียนเริงชัย ตันสกุล; วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; มูลนิธิชีววิถี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่กำลังฟื้นตัวในสวนเกษตรยางพาราในจังหวัดสงขลา และพัทลุงสาระ บำรุงศรี; จรัล ลีรติวงศ์; ประกาศ สว่างโชติ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การกักเก็บคาร์บอนในหญ้าทะเล : บทบาทของหญ้าทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกอัญชนา ประเทพ; ปิยะลาภ ตันติประภาส; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; วีระพงศ์ เกิดสิน; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2549รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสำรวจพรรณปลาน้ำจืดในลำน้ำสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวชิระ เหล็กนิ่ม; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมด ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูลศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์; อับดุลเลาะ ซาเมาะ; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการแยกสารคลายตัวต่อเนื้อเยื่อ Cavernosum จากเหง้ากระชายดำและกลไกการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อเนื้อเยื่อ human cavernosum ที่ตัดออกมาศึกษานอกตัวฉวีวรรณ จั่นสกุล; กุลเดช เตชะนภารักษ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา; โรงพยาบาลศูนย์ยะลา; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา