Browsing by Author Faculty of Science (Biochemistry)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 57 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การชักนำการต้านทานโรคและการแสดงออกของยีน PR-1 ในยางพาราโดยใช้ตัวกระตุ้นชนิดต่างๆนันทา เชิงเชาว์; ยุรฉัตร ยอดโยธี; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558การทำบริสุทธิ์ศึกษาคุณสมบัติและการโคลนยีนของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1ม3-กลูแคนจากกุ้งขาวประภาพร อุทารพันธุ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การประยุกต์ใช้เลคตินจากเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2560การปรับสภาพน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอทานอลโดยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคซันในหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยากุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์; สุกฤทธิรา รัตนวิไล; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างโปรตีน Tripatite Motif-Containing 21 (TRIM21) และ Fas-Associated Death Domain (FADD)เดชา เสริมวิทยวงศ์; นูรียา วาจิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การเตรียมชุดทดสอบไนเตรทจากเอนไซม์ไนเตรตรีดักเทสของสาหร่ายที่ทนต่อความร้อนรพีพร โสตถิพันธุ์; ธันยพร พลประสิทธิ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554การเตรียมและทำบริสุทธิ์สารยับยั้งอะไมเลสจากถั่วแดงหลวงอโนชา ตั้งโพธิธรรม; นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2557การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจนจากกุ้งขาวอรณิชา รัตนาภรณ์; วิลัยลักษณ์ เกลี้ยงคำหมอ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556ผลของสารสกัดจากตำลึงต่อการสร้างและสลายไขมันในเซลล์ 3T3-L1นงพร โตวัฒนะ; กุสุมาลย์ น้อยผา; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2558ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2555รายงานการวิจัยการศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับพัฒนาการในปลากดเหลือง (Mystus nemurus)ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา; พรทิพย์ ประพันธ์พจน์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเกลือฟอสเฟส (Na3PO4, and NaH2PO4) ที่มีต่อสัณฐานและประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงของซิลเวอร์ฟอสเฟสที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนพงศธร อมรพิทักษ์สุข; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาตัวดูดซับใหม่ Fe3O4/CNTs/Alginate สำหรับเพิ่มความเข้มข้นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโอภาส บุญเกิด; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ / จัดทำโดยทีมวิจัยโครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านอัมพร ศรประสิทธิ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ : อาหารพื้นบ้านอัมพร ศรประสิทธิ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ด้านศิลปะการแสดงอัมพร ศรประสิทธิ์; จุรีรัตน์ บัวแก้ว; สมโภชน์ เกตุแก้ว; บุษกร โกมลตรี; สุภาพร วุกถ้อง; จิตรา สายสิงห์; วาที ทรัพย์สิน; เกรียงศักดิ์ รักษาเดช; ทวนธง ครุฑ; จิราพร บัวผุด; ธิดารัตน์ ศรีเมฆารัตน์; ณฐ ย่าหลี; ศักดา มรกต; โชษิตา กิจศรีนภดล; สุพรรณพร วรรณเวช; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; ณัฎฐพล ช้างนรินทร์; ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ; เทพสิน ผ่องแผ้ว; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช; Faculty of Fine and Applied Arts; คณะศิลปกรรมศาสตร์; Faculty of International Studies; คณะวิเทศศึกษา
2552สารต้านอนุมูลอิสระจากเซรั่มน้ำยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; วนิษฐี สร้อยสุวรรณ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี