Browsing by Author Faculty of Science (Applied Science)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 28 of 28 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ผลของเอสโตรเจนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 1,4-บิวเทนไดออลและกรดแกมมาไฮดรอกซีบิวทีริกในหนูขาวกิจจา สว่างเจริญ; รวี อัลนะห์ดี; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พัฒนาวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในผ้าที่ปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงฐิติมา รุจิราลัย; วศินี คีรีลักษณ์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พืชมีขนที่สำรวจพบในบริเวณแอ่งน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนนิติวิทยาศาสตร์ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; อุไรวรรณ กุลีช่วย; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วรากร ลิ่มบุตร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อ และเกล็ดหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์วรากร ลิ่มบุตร; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2554ศึกษารูปแบบของหมึกซึมสีดำโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปีสำหรับงานทางนิติวิทยาศาสตร์เพริศพิชญ์ คณาธารณา; สุกัญญา รามรัก; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2558สังคมของแมลงวันหัวเขียวที่สัมพันธ์กับซากสุกรในภาคใต้ตอนกลางประเทศไทยและการศึกษาค่าชั่วโมงสะสม (ADH) ในการพัฒนาตัวอ่อนสุรไกร เพิ่มคำ; จันทนา ธีระกุลพิศุทธิ์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์