Browsing by Author Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 84 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้าบูชิตา อารียาภรณ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554คุณภาพการพยาบาลในห้องคลอดตามมุมมองศาสนาอิสลามปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา; กิติมา หะยีดาราแม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2555คุณภาพชีวิต ความคงอยู่และการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ประณีต ส่งวัฒนา; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์; จินตา เกียรติศักดิ์โสภณ; ผุสนีย์ แก้วมณีย์; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2553ตัวกำหนดพฤติกรรมการส่งต่อผู้ป่วยของผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; พรกมล ทิพย์สุขุม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2555บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร ความเชี่ยวชาญแห่งตนและการมีส่วนในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; ดวงรัตน์ หมายดี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงาน และการทำหน้าที่แทนของพยาบาลเพื่อปกป้องผู้ป่วยตามการรับรู้และประสบการณ์ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้อรัญญา เชาวลิต; พาศนา บุณยะมาน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ความไม่สงบทัศนีย์ นะแส; จิระภา ฟักเถื่อน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554บรรยากาศสถานที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบและการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ทัศนีย์ นะแส; จุฬาภรณ์ เพชรเรือง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551บริการสุขภาพสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ฉัตรพิไล เจียระนัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554บริการส่งต่อผู้ป่วยของหน่วยบริการปฐมภูมิบนเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ทิพวรรณ หนูทอง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ประสิทธิผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งตัวในห้องพักฟื้นด้วยการจัดการแบบลีน :กรณีศึกษาโรงพบาบาลสงขลานครินทร์ปราโมทย์ ทองสุข; มลิวัลย์ เอี้ยวสกุล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมจาก ประสบการณ์ของพยาบาลเวรตรวจการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อรัญญา เชาวลิต; ชไมพร สินธุอุทัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ปัจจัยจำแนกผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อุมาพร ปุญญโสพรรณ; ยาการียา เจะโด; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยทำนายผลการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดพัทลุงสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; วรัญญา ชุมประเสริฐ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูลในแฟ้มสุขภาพครอบครัวของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูลเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; วิทยา พลาอาด; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในหน่วยบริการปฐมภูมิสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุรัตน์สวดี แซ่แต้; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ปิยะนุช เนื้ออ่อน; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2530ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัวของหญิงหลังคลอดที่อาศัยในชุมชนแออัดสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความเครียด การปรับตัวต่อความเครียด คุณภาพชีวิต และการบริหารการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารการพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้นงนุช บุญยัง; ประไพพรรณ ศิริพันธ์บุญ; ศศิธร พุมดวง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; โรงพยาบาลศูนย์ยะลา; Faculty of Nursing(Obstetric and Gynaecologic Nursing and Midwifecy); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์
2554ผลการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคชิคุนกุนยาระดับปฐมภูมิของชุมชนแห่สาวิตรี ลิ่มชัยอรุณเรือง; พีรญา เพชรชัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล