Browsing by Author Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะหลีเป๊ะตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลบัญชา สมบูรณ์สุข; ชฎารัตน์ บุญจันทร์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2558การศึกษาความยั่งยืนของการดำรงชีพบนเกาะขนาดเล็กของชาวเลอูรักลาโว้ย : กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ ประเทศไทยบัญชา สมบูรณ์สุข; พิไลวรรณ ประพฤติ; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2557ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของระบบการทำฟาร์มที่มีการปลูกพืชในสวนยางของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้สมยศ ทุ่งหว้า; วิโชติ จงรุ่งโรจน์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2559ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย-กรณีศึกษาพื้นที่พรุควนเคร็งในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2561ระบบการผลิตเพื่อการดำรงชีพอย่างยั้งยืนของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; อรอนงค์ ล่วนรักษ์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2560รูปแบบและศักยภาพการผลิตทุเรียนในตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; จรัญ ราชนุ้ย; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2560ศักยภาพทางการค้าและโอกาสการส่งออกอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนาน)บัญชา สมบูรณ์สุข; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2558แบบจำลองที่นำไปสู่ความมั่นคงของระบบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปรกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.สสมยศ ทุ่งหว้า; ณัฐสิทธิ์ แก้วกูล; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2559แบบจำลองเส้นทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรังสมยศ ทุ่งหว้า; ปองพชร ธาราสุข; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2559โอกาสและความสามารถของอุตสาหกรรมยางไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบัญชา สมบูรณ์สุข; สุธี อินทรสกุล; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน