Browsing by Author Faculty of Natural Resources (Agricultural Development)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 66 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาระบบการทำฟาร์มที่มีการเลี้ยงแพะร่วมกับกิจกรรมการเกษตรอื่น ในตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; ปัทมา หมาดทิ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538การศึกษาระบบการผลิตทางการเกษตรและระบบชุมชนเกษตร กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานีอยุทธ์ นิสสภา; รัตนา อุ่นจันทร์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลายุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่บัญชา สมบูรณ์สุข; อุมาภรณ์ อุดมผล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การเจริญเติบโตของตองอาน Phytocrene bracteata Wall. and Pyytocrene palmata Wall.) ในวนเกษตรยางพารา และความเป็นไปได้ทางการเงินปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; ธีรยุทธ มีลาภ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2542การเชื่อมโยงการวิจัยและการส่งเสริม : พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและแนวคิดที่มีต่อการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีการทำสวนยางพาราขนาดเล็กระหว่างเขตนิเวศยางพาราที่สูงที่ลูกคลื่นลอนลาดและที่ราบในตำบลท่าชะม่วง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อัมพวรรณ มณีโชติ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การเปรียบเทียบแบบจำลองทางเศรษฐกิจสังคมของระบบการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2550การเปลี่ยนแปลงระดับสมรรถภาพทางกายและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2อลิสา สุวัณณปุระ; หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่างๆ ของเกษตรอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553ความรู้และความตระหนักของอาสาสมัครเกษตรที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรในจังหวัดภูเก็ตจิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; บุญสิริมา วิเชียรวรรธนะ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของสมาชิก การพึ่งตนเอง และการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดตรังพัชรี คีรีนารถ; ศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; ศุภชัย สงประสพ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2538ถาวรภาพของระบบสังคมเกษตรการผลิตยางพารา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558บทบาทของการเลี้ยงแพะในระบบการทำฟาร์มของชุมชนมุสลิม ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; ปัทมา หมาดทิ้ง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544ปฎิกิริยากลุ่ม การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำระหว่างกลุ่มปรับปรุงยางแผ่นและขายยางที่ประสบความสำเร็จกับกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการทำประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในชุมชนประมงพื้นบ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูลอะแว มะแส; นัคนันท์ทินี กิ่งวัชระพงค์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานสตรีในระบบการทำสวนยางพาราขนาดเล็กในตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลากมลรัตน์ มุกดา; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นบัญชา สมบูรณ์สุข; ฐิตินันท์ โสระบุตร; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร