Browsing by Author Faculty of Engineering (Industrial Engineering)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 102 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงโดยการใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานเบเครื่องแกงใต้เสกสรร สุธรรมานนท์; ยูนิเซฟ มาศวิเชียร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การพัฒนายางปูพื้นโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบเป็นสารตัวเติมนภิสพร มีมงคล; อนุรักษ์ บุญมาก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การพัฒนาระบบการดำเนินงานซ่อมบำรุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตสมชาย ชูโฉม; สนธยา สุขคตะ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการคัดแยกขนาดและสายพันธุ์ของหมึกกล้วยแปรรูปสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นุชรี ธรรมโชติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของหมึกกล้วยแปรรูปสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นิยดา มะสุนี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีศึกษา บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำระโนดเสกสรร สุธรรมานนท์; เปี่ยมพล สฤกพฤกษ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การพัฒนาระบบประมวลผลภาพสำหรับการตรวจสอบเส้นดำในการผลิตกุ้งแช่แข็งสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; นวพร ธนะสาร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาแบบทวีผลกลางเดือน โพชนา; ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาระบบโซ่อุปทานของเสื้อผ้ามือสองสำหรับธุรกิจออนไลน์เสกสรร สุธรรมานนท์; เอกวิทย์ สมบูรณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยใช้ KMMMรัญชนา สินธวาลัย; วินิดา หมัดเบ็ญหมาน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5กลางเดือน โพชนา; สุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การพัฒนาโปรแกรมบริหารคลังสินค้า สำหรับโรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป กรณีศึกษา บริษัท บี.เจ.พรีคาสท์ จำกัดวนิดา รัตนมณี; สิริชัย บัวมาก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลากลางเดือน โพชนา; วีรยุทธ สุภาวีระ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การลดของเสียในกระบวนการบรรจุหอยลายอบกรอบธเนศ รัตนวิไล; กรวรรณ ปลอดแคล้ว; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดความสูญเสียในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมอเตอร์ กรณีศึกษาโรงงานแยกก๊าชธรรมชาติกลางเดือน โพชนา; ธวัชชัย สุวรรณประสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การลดความเสี่ยงของความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลากลางเดือน โพชนา; จุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดพลาสติก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒภูมิพงศ์อุตสาหกรรมน้ำกลางเดือน โพชนา; ปาริชาต เกื้อสุทธิรักษ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2562การลดจำนวนกระป๋องบุบในคลังสินค้า: กรณีศึกษา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัดเสกสรร สุธรรมานนท์; มารุต มูเก็ม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การลดพลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์แบบระเหยในระบบทําความเย็น กรณีศึกษา: โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง จังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; พิเชษฐ นิลพันธ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การลดพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งหลอดสมชาย ชูโฉม; ภานนท์ จันทวงศ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ