Browsing by Author Faculty of Education (Education)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 105 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมศักดิ์, อินทร์รักษ์; อนุศักดิ์, ตั้งปณิธานวัฒน์; เครือศรี, วิเศษสุวรรณภูมิ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ที่ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับกับการออกแบบการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พรเทพ เมืองแมน; นูร์อัลวานี มอลอ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม : กรณีศึกษาบ้านลำเปา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; รสจณา, สะแลแม; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554ความคิดเห็นของนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนต่อการนำส่งเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีสนั่น, เพ็งเหมือน; ถนอม, บุญลิ่มเต็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในจังหวัดปัตตานีชนประชา, ศักรินทร์; ล่าเห, มุตตาฝา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554ความสนใจในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีสนั่น, เพ็งเหมือน; อาเมร, มามะมูนา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; โรสมาวัน, อะลีดิมัน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2536คุณลักษณะที่ส่งเสริมการพัฒนาชนบทผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพรศักดิ์ อาษาสุจริต; จรัญ สิทธิศักดิ์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554จิตสาธารณะและความเชื่ออำนาจในตนเองของผู้ที่ติดยาเสพติดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาสอริยา, คูหา; ชลธิชา, ชุมประศาล; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555ทรรศนะ ความเข้าใจ และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์ พจนตันติ; นาเดีย หะสาเมาะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556บทบาทของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักรินทร์, ชนประชา; นาซีมะห์, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555บทบาทด้านศาสนา การศึกษาและการบริหารของอิหม่ามในจังหวัดนราธิวาสฐิติมดี, อาพัทธนานนท์; อิบรอฮิม, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2552บทบาทและการพัฒนาศักยภาพการบริหารการศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรจง, ฟ้ารุ่งสาง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ประเพณีกวนข้าวมธุปายาสภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรวดี อึ้งโพธฺ์; วัลยา สุวรรณบัณฑิตย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของตำรวจที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; มะนอ, อัสณีย์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; เจะแต, ซารูวา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้นของผู้ป่วยเบาหวานประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; อาแว, ฟัตฮียะห์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ปัจจัยที่มีผลในการนำบุตรหลานอายุ 0 - 5 ปี รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคพื้นฐาน ของผู้ปกครอง จังหวัดปัตตานีประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; ดอเม็ง, รุสนา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลาณัฐวิทย์, พจนตันติ; รุสราญ, อะหลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพของ เด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีประทีปเกาะ, ฐปนรรฆ์; เพ็งมูซอ, อาอีเสาะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา