Browsing by Author Faculty of Economics (Economics)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 122 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาสสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นูรีฮาน สาและ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553กลยุทธ์ในการขยายตลาดปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาบริษัทแด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัดสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นายูฮา สือแม็ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ไพฑูรย์ หมานเบ็ญหีม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสื้อผ้าสุธัญญา ทองรักษ์; จารุดา ขุนสินทร์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การประเมินผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ศุภโชติก์ แก้วทอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อภิพัฒน์ ภัทรรังรอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; มุกดา ทิพย์อุทัย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2557การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและการตอบสนองของอุปทานข้าวเปลือกนาปีในประเทศไทยสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ปริยากร บุญส่ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตลำไยนอกฤดูกาล ในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; อรุณี กายฤทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่กระทงระบบประกันราคาในจังหวัดตรังสุธัญญา ทองรักษ์; อุไรวรรณ จู้สวัสดิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การวิเคราะห์ทางการเงินโครงการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันเชิงเปรียบเทียบตามขนาดพื้นที่ปลูกในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรอยุทธ์ นิสสกา; กันตินันท์ แก้วประดิษฐ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการทำไร่นาสวนผสมในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; รุฐิรา วรรณจาโร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2556การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายของเกษตรกรในอำเภอบางเลน จังหวดันครปฐมสุธัญญา ทองรักษ์; มัณฑนา หีมมิหน๊ะ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของฟาร์มโคนมในจังหวัดพัทลุงสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ผุสดี แสงกูล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสตูลศักดิ์ชัย คีรีพัฒน์; พรชนก จันตระกูล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกไม้กฤษณาเชิงพาณิชย์ในจังหวัดพัทลุงสุธัญญา ทองรักษ์; สมชัย หนูนวล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตน้ำส้มควันไม้จากขี้เลื่อยเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ชัยยุทธ์ อ่อนแก้ว; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การศึกษามิติเชิงสถาบันกับภาวะโลกร้อนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; นฤมล บุญสุข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การศึกษาระบบตลาดไก่เนื้อในจังหวัดสตูลสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; วิชุตา หมาดหยัน; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์