Browsing by Author เนตรนภา คู่พันธวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การดูแลและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการส่งต่อโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงเนตรนภา คู่พันธวี; แสงทิพย์ ลีลากานต์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2559การพัฒนาและการประเมินผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยสูงอายุในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลชุมชนเนตรนภา คู่พันธวี; รินณารา สายเมฆ; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2557การพัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อฝึกขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการเนตรนภา คู่พันธวี; วิจิตร ไพโรจน์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2558ประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองของผู้บาดเจ็บไทยมุสลิมที่มีความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนตรนภา คู่พันธวี; ต่วนนัสริน ต่วนสุหลง; Faculty of Nursing (Pediatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
2555ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เนตรนภา คู่พันธวี; มนทกานต์ เพ็งสกุล; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความสามารถในการจัดการอาการและอาการหายใจลำบากของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนตรนภา คู่พันธวี; นุชรัตน์ จันทโร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมส่งเสริมเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมด้วยการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ ต่อความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยในผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เนตรนภา คู่พันธวี; ฉัตรติมา คัมภีรคุปต์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2545สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาขนิษฐา นาคะ; สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; เนตรนภา คู่พันธวี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์