Browsing by Author ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 87 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2536คุณลักษณะของครูเพื่อการพัฒนาชนบทตามความคิดของคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล จังหวัดปัตตานีอนันต์ ทิพยรัตน์; สุพลีพี สือรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2538คุณลักษณะของประธานกรรมการสภาตำบลที่เอื้อต่อการพัฒนาชนบท ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทวี ทิมขำ; รังสฤษฏ์ สาริพัฒน์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537คุณลักษณะของเกษตรตำบลที่ส่งผลต่อการนำแผนการผลิตของเกษตรกร มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสทวี ทิมขำ; พงศกร ทิพย์ดนตรี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536คุณลักษณะที่ส่งเสริมการพัฒนาชนบทของผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชพรศักดิ์ อาษาสุจริต; จรัญ ลิทธิศักดิ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535บทบาทการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท ในจังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; ฉลอง พูลสุทธิ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537บทบาทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชนบท ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาประจิตร มหาหิง; สุนทร ยุทธชนะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จังหวัดปัตตานีทวี ทิมขำ; บรรจง สระทอง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535บทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ ต่อการจัดการน้ำในเขตชลประทานโครงการปัตตานีปรีมล นครินทร์; ศานิต สุขขี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2535บทบาทในการพัฒนาชุมชนของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรวิรัตน์ ธรรมาภรณ์; วันเพ็ญ อำนาจ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ประสิทธิภาพการสอนของครูอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; สิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2544ปัจจัยด้านจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดปัตตานีค้วน ขาวหนู; กาญจนา นพรัตน์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปราณี ทองคำ; น้ำฝน นวลสกุล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2546ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดของ คณะทำงานป้องกันยาเสพติด ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มารุต ดำชะอม; อัณณัส ขุนกาเซ๊ะ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตการศึกษา 2ประหยัด ศรีวิหะ; เจริญ สุวรรณวงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรศักดิ์ อาษาสุจริต; นิพนธ์ หมาดหมีน; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนในจังหวัดนราธิวาสมารุต ดำชะอม; ลักขณา อาคุณซาดา; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2533ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนรายได้เคลื่อม บุษย์แก้ว; อรพินท์ สุทธิพันธ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปราณี ทองคำ; ชนกพร บัวสุข; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปี 3 ในจังหวัดพังงาทวี ทิมขำ; มนตรี ยกเชื้อ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2537ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนครูตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทคณิตา นิจจรัลกุล; จรินทร์ แก้ววิจิตร; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน