Browsing by Author วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 159 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; อุสมาน, แม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553การใช้หลักจิตวิทยาการศึกษาอิสลามในกระบวนการสอนของครูอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; ซัลมา, หีมอะด้ำ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560การใช้เอกลักษณ์บุคคลว่าด้วยสารพันธุกรรมในกฎหมายครอบครัวและมรดก ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายไทยอิบรอฮีม, ณรงค์รักษาเขต; อับดุลรอยะ, บินเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา : วิธีการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอดุลเดช, โต๊ะแอ; มะรอนิง, สาแลมิง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสริมความงามของสตรีในกฎหมายอิสลามมะรอนิง, สาแลมิง; วิวัฒน์, นุ้ยผอม; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558ความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ในจังหวัดปัตตานีอับดุลเลาะ, การีนา; ฮุสนุล, หะยีดาราโอะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน กรณีศึกษาอัลกุรอานว่าด้วยการปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ซาฝีอี, อาดำ; อับดุลอาซิซ, ซีเดะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561ความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาตามหลักการอิสลามของนักศึกษามุสลิม วิชาเอกพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลาอีสมาแอ, กาเต๊ะ; ซารีฟ, อาวัง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอิสลามต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัดยูโซะ, ตาเละ; มูฮำหมัด, อีแมดือเระ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; นูรฮานาน, อูซิน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของครูในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสงขลาอับดุลฮากัม, เฮ็งปิยา; อัสลีนา, มาสา; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2555ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครอับดุลเลาะ, การีนา; ชลิต, ศรีสมาน; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2560คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีณรงค์รักษาเขต, อิบรอฮีม; มะลี, มูฮัมหมัด; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2554คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; อาเรฟ, หะยีหามะ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2558คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุงนิเลาะ, แวอุเซ็ง; ฮาฟิซ, ขานุรักษ์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานีอะห์มัด, ยี่สุ่นทรง; ฮาเซ็ง, มะเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2552คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามอิบราเฮ็ม, ณรงค์รักษาเขต; โชคชัย, ศุภภิญโญ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2561จริยธรรมของอิมามอันนะวะวีย์ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษาอับดุลฮาดี, สะบูดิง; มูฮำมาดอาดลันด์, มะแซ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2557ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาสอับดุลเลาะ, การีนา; อาหะมะ, กือโด; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2553ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือบุฆยะฮฺ อัฏฏุลลาบ เล่มที่ 1 ของชัยคฺดาวูด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย์อับดุลเลาะ การีนา; อันวา สะอุ; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)