Browsing by Author ปริญญา เฉิดโฉม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 26 of 26 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; พัชรี มูดอ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชญานาท แซ่ยิบ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; อริศรา ร่มเย็น; มีนา โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล)ปริญญา เฉิดโฉม; กนกพร ภาชีรัตน์; อุไรวรรณ อินทศร; ปราโมทย์ เพชรศรี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคใต้ภัทรวรรณ แท่นทอง; สมใจ หนูผึ้ง; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2544เศรษฐกิจการผลิตและระบบตลาดลองกองในภาคใต้จรวย เพชรรัตน์; สุธัญญา ทองรักษ์; วิสูตร หวังวรวุฒิ; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ