Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาพารามิเตอร์ของการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันพะเยาว์ ยงศิริวิทย์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาสนามโน้มถ่วงของแหล่งแร่ดีบุก บริเวณเหมืองแร่ทุ่งโพธิ์-ทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาสวัสน์ ช่างหล่อ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและลายพิมพ์รังสีเอกซ์เรืองของตะกอนท้องน้ำในคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาธงชัย สุธีรศักดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2542การศึกษาสัญฐานทางโบราณคดีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การศึกษาเตาเผาโบราณชุมชนปะโอด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์อาคม หะยีอูมา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2546การศึกษาและการประยุกต์ใช้งานการเคลื่อนที่แบบเพนดูลัมอนุวัฒน์ บุญธรรมโม; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2543การศึกษาโครงสร้างของหลุมยุบ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน จังหวัดสตูล ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; สุรเชษฐ อนุมาตร์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2543การศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคของอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์วรวุฒิ โลหะวิจารณ์; สมพร ศรีอาภานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การหมุนของเซลล์ในสนามไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้เงื่อนไข ความเข้มสนาม ความถี่ สภาพนำไฟฟ้าของสารละลายธเนศ สินธุ์ประจิม; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2549การหาความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับการแพร่ของไอออนในสารละลายกมลเนตร พรหมศร; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2550การอบแห้งยางแท่ง เอส ที อาร์ 20 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความสิ้นเปลื้องพลังงานต่ำปิ่นพงษ์ คงชนะ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2548การออกแบบรูปแบบขั้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้หลักการเจเนติกอัลกอริทึมปิติพล มีมาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2545การออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าติดตามศักย์ไฟฟ้าในดินกมลวรรณ บุญเจริญ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะเยื่อคอมโพสิตชนิดไทเทเนียมไดออกไซด์/ไคโตแซนเพื่อการกรองระดับอัลตรานวัล บินหะยีนิยิ; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2545การเตรียมและการทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์ของแบเรียมไทเทเนทบรรจง ทองสร้าง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2547การเตรียมและทดสอบสมบัติเอ็นทีซีของ MnxNiyFe2O4 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัววัดอุณหภูมิวาสนา ทรัพย์มาก; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเยื่อบางไคโตซานและเยื่อประกอบโพลิอีเทอร์ซัลไฟน/ไคโตซานเพื่อทำเป็นเยื่อกรองระดับอัลตราวราวุฒิ พุทธให้; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2548การเสริมกำลังเครื่องจักรกลโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์วีระพงค์ เกิดสิน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
2548ความเข้มข้นของเรเดียม-226 ในน้ำบริโภค (น้ำบ่อตื้น) ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาจเร วุฒิศาสน์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์
2546จุลโครงสร้างของซิลิกอนบนฉนวนศึกษาโดยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนภารุณีย์ สามพิมพ์; คณะวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาฟิสิกส์