Browsing by Author คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 28 of 28 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ประสบการณ์การปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของเภสัชกรท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; โศภิต สุขสุพันธ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; กมลรัตน์ นุ่นคง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2558ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยอมร รอดคล้าย; อุไรวรรณ เลิศรัมย์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาภา ศรีสุข; เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2556ผลของการให้บริการของคลินิกรับยาต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ศุภาภิลัย วิโรจน์จริยากร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2554รูปแบบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; สมชาย ละอองพันธุ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2559สมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสงวน ลือเกียรติบัณฑิต; ดวงทิพย์ อรัญดร; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2535โครงการส่งเสริมสถานศึกษาในชุมชน (โรงเรียน) เพื่อการพัฒนาชุมชนทางด้านสาธารณสุขพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ