Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 98 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาและออกแบบการระเบิดแบบเว้นช่องลมในรูเจาะสำหรับเหมืองหินปูนในเชิงของการแตกหักแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดและค่าใช้จ่ายเชิงเปรียบเทียบพิษณุ บุญนวล; สมชาย แนวบรรทัด; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและความแข็งแรงล้าของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ กรรมวิธีการเชื่อมมิก/แมก และกรรมวิธีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ประภาศ เมืองจันทร์บุรี; สุรัถยา ลิ่มนา; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสร้างแบบจำลองระบบขนส่งสำหรับเหมืองหินมนูญ มาศนิยม; เศกสรร บุญสำราญ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2559การสร้างแบบจำลองระบบขนส่งในบ่อเหมืองลิกไนต์แมาเมาะ จ.ลำปางมนูญ มาศนิยม; ศิวรินทร์ คันธิก; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2561การสังเคราะห์ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมกับไนโอเบียมเพนทอกไซด์กัลยาณี คุปตานนท์; สุรชัย ไชยชนะ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การสังเคราะห์ฟิล์มหลายหน้าที่ระดับนาโนสำหรับกระจกประหยัดพลังงานเล็ก สีคง; วิษณุ ราชเพ็ชร; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2560การสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของทังสเตนออกไซต์เจือลิเทียมโมลิบเดตและซิลเวอร์คลอไรด์กัลยาณี คุปตานนท์; ฐิตินันท์ อินเม้; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2560การสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวาเนเดตและท่อนาโนคาร์บอนกัลยาณี คุปตานนท์; นิศิดา อุตมารัตน์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2554การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราสำหรับเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์กัลยาณี คุปตานนท์; จุฬารัตน์ ใยทองคำ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่มเล็ก สีคง; เบญจมาศ หนูพุ่ม; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2557การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่มเล็ก สีคง; กัลยาณี คุปตานนท์; เบญจมาศ หนูพุ่ม; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2559การสังเคราะห์อนุภาคโฟโต-เทอร์โมโครมิก ทังสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดินัมไตรออกไซด์ที่มีขนาดระดับนาโนเมตรเล็ก สีคง; ภานุมาศ ชูพูล; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อฆ่าเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบร่วงของต้นยางพาราเล็ก สีคง; หทัยทิพย์ พันฤทธิ์ดำ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2558การสังเคราะห์เม็ดสีเทอร์โมโครมิกระดับนาโนของวาเนเดียมไดออกไซด์เจือทังสเตนไตรออกไซด์และซิงค์ออกไซด์เล็ก สีคง; วิทยา พรหมมินทร์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2559การสังเคราะห์เม็ดสีเทอร์โมโครมิกระดับนาโนเพื่อใช้เป็นสีสำหรับประหยัดพลังงานเล็ก สีคง; พัชรี เพิ่มพูน; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์และการตรวจคุณลักษณะของท่อไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับการใช้งานในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมสีไวแสงสุธรรม นิยมวาส; กิตติรงณ์ ศรีเมืองมาก; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์และการทำให้แน่นตัวในขณะเดียวกันของวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด์ - ไทเทเนียมไดบอไรด์ - อะลูมินา โดยการเผาไหม้ด้วยการเหนี่ยวนำความร้อนสุธรรม นิยมวาส; กัญญาภรณ์ เทพสวน; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2553การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดบอไรด์ - มัลไลต์ โดยวิธีการ การก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; ธวัช ชนะดี; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2556การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของสารเรืองแสงชนิดอะลูมิเนตเจือสารยูโรเปียมโดยวิธีการปฏิกิริยาการก้าวหน้าด้วยตนเองที่อุณหภูมิสูงสุธรรม นิยมวาส; ทัศน์ชพร สถาพร; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2551การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของไบโอมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์จากไม้ธรรมชาติสุธรรม นิยมวาส; ฤตวรรณ ชีววุฒิพงศ์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา