Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึกรัญชนา สินธวาลัย; เสาวรัตน์ เรืองรอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชองุ่น สังขพงศ์; สมหมาย ศรีสุข; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิกองุ่น สังขพงศ์; สมชาย ชูโฉม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการตัดบนชิ้นงานที่ถูกจับยึดด้วยตัวจับชิ้นงานในขั้นตอนก่อนกระบวนการตัดสุภาพรรณ ไชยประพัทธ์; กุลภัสร์ ทองแก้ว; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงความแข็งแรงของไม้พลาสติกจากไม้ปาล์มธเนศ รัตนวิไล; ณัฏฐ์ชญาภา ธนวัฒนาศิริกุล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสมชาย ชูโฉม; ทวี โรจนสิริสวัสดิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วนิดา รัตนมณี; อมรรัตน์ ธานีรัตน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอู่ซ่อมรถยนต์ : กรณีศึกษาวนิดา รัตนมณี; วรายุทธ จันทร์พราหมณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังวนิดา รัตนมณี; จุฬาลักษณ์ จุลมณีโชติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราวนิดา รัตนมณี; สุริยันต์ จอมธนชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงปัญหาขัดข้องของสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาระบบดีแทคธเนศ รัตนวิไล; นพดล หวังเบ็ญหมัด; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การปรับปรุงผังโรงซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; บังอร บูรณะพาณิชย์กิจ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงรอบเวลาการผลิตในกระบวนการผลิต head stack assembly โดยวิธีการจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟศุภวรรณ ศรีทิพย์; ศุภวรรณ ศรีทิพย์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารานิกร ศิริวงศ์ไพศาล; อารดา ลีชุติวัฒน์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็งโดยกรรมวิธีเสียดทานแบบกวนเสกสรร สุธรรมานนท์; ศุภชัย ชัยณรงค์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 โดยใช้กระบวนการทางความร้อนนภิสพร มีมงคล; อนันต์ ศรีมุกข์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2522การผลิตน้ำมันพืชและสบู่จากน้ำมันปาล์มวีระศักดิ์ ทองลิมป์; กนกอร อินทราพิเชฐ; มงคล ไฝขาว; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; พินัย ออรุ่งโรจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2550การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุนเล็ก สีคง; นภิสพร มีมงคล; ธวัชชัย ปลูกผล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การผลิตและทดสอบวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารานภิสพร มีมงคล; ศิวนาถ ลอยกุลนันท์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน เรื่องนภิสพร มีมงคล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ