Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 52 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การเตรียมและสมบัติของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิเอสเทอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมยางธรรมชาติวราภรณ์ ตันรัตนกุล; นุดา พิสุทธิ์เธียร; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2561การเตรียมและสมบัติของโฟมพอลิยูริเทนจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วตัดแปรเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงนิธินาถ แซ่ตั้ง; อนุวัติ แซ่ตั้ง; นายสมบัติ พุทธจักร; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2556การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของเมมเบรนผสมที่ได้จากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และไคโตซานวิรัช ทวีปรีดา; อนุชิต วิเชียรชม; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2555การเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกของพอลิแลคติคแอซิดด้วยยางธรรมชาติวราภรณ์ ตันรัตนกุล; ฤดี จรัสโรจน์กำจร; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552ความเป็นไปได้ของการเตรียมเมมเบรนจากน้ำยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; ธนิตพร นาคกุล; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2556ประสิทธิผลของเบาะรองนั่งยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับการเปรียบเทียบเชิงทดลองวิภา แซ่เซี้ย; วิรัช ทวีปรีดา; ลัพณา กิจรุ่งโรจน์; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับแต่งยางธรรมชาติให้มีประจุ และการประยุกต์ใช้สอาด ริยะจันทร์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังที่เติมปุ๋ยชีวภาพชนิด EM และตัวยาเพื่อใช้งานเกษตรกรรมสอาด ริยะจันทร์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552รายงานการวิจัยเรื่องผลของสภาวะสารละลายและสภาวะการขึ้นรูปที่มีต่อสัณฐานและขนาดของเส้นใยพอลิอีเทอร์อิไมด์ขนาดนาโนจากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตพัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2557รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะการผสมและสูตรยางที่เหมาะสมสำหรับคอมพาวนด์ยางอิพอกไซด์เสริมแรงด้วยซิลิกาวิสุทธิ์ แก้วสกุล; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบท่อกลวงเพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้นดรุณี ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552รายงานฉบับสมบูรณ์การเตรียมและศึกษาสมบัติการกรองของเมมเบรนเซรามิคระดับไมโครที่เตรียมจากอลูมิโนซิลิเกตดรุณี ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552รายงานฉบับสมบูรณ์วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่นดรุณี ผ่องสุวรรณ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2009รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง Micellization and gelation of P123 and F127 and their mixtures in aqueous and ethanol solutionsChiraphon Chaibundit; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาความสามารถในการยืดตัวและความเหนียวของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติไซด์พอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟแทเลตวรศักดิ์ เพชรวโรทัย; วราภรณ์ ตันรัตนกุล; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของซิงค์ออกไซด์อนุกร ภู่เรืองรัตน์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพัฒนาวัสดุเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบ Ba(Ti, Sn)O3- (Ba, Ca)(Ti, Zr)O3 - (Na, K, Li)NbO3 สำหรับประยุกต์ใช้เป็นทรานสติวเซอร์พรสุดา บ่มไล่; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอิทธิพลของขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่มีผลต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้งแก้วตา แก้วตาทิพย์; สอาด ริยะจันทร์; ชลิกา เฉี้ยฉุ้น; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กลไกการเกิดฟิล์มของน้ำยางธรรมชาติและการเชื่อมขวางระหว่างวัฏภาควิรัช ทวีปรีดา; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และสมบัติของน้ำยางพอลิยูริเทนจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้เป็นกาวนิธินาถ แซ่ตั้ง; ชวนพิศ ขาวคง; อนุวัติ แซ่ตั้ง; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Sciecnce and Technology (Rubber Technology and Polymer Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์