Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Fabrication and characterization of thin films from natural rubber blending with ThermoplasticsWirach Taweepreda; Kritsada Phatcharasit; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2009Study of the effects of biological maturation of coagula of hevea brasiliensis latex on dry rubber propertiesJutharat Intapun; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2559การประยุกต์ใช้ EgP450 ในการกำจัดสารพิษอมรรัตน์ พงศ์ดารา; ธเนศ ปานรัตน์; สุรีพร นวลแก้ว; กฤช สมนึก; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ; Faculty of Medical Technology; คณะเทคนิคการแพทย์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; International College; วิทยาลัยนานาชาติ
2553การปรับปรุงผิวและสมบัติทางกายภาพของแผ่นยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้ไอโซโฟโรน ไดไอโซไซยาเนตสอาด ริยะจันทร์; สุวิทย์ ไชยพลบาล; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2560การปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่ใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวางเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี; วนิดา ยังอุ่น; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2558การพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับการใช้งานรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมวราภรณ์ ตันรัตนกุล; นันทยา จันทร์สุข; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552การพัฒนายางธรรมชาติเพื่อการติดโลหะอรสา ภัทรไพบูลย์ชัย; วิไลพร คงศรีรอด; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553การพัฒนาแผ่นกาวติดผิวหนังจากยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; อาคม สอสม; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552การพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของยางสกิมโปรตีนต่ำเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านกาวชนิดไวต่อแรงดันสอาด ริยะจันทร์; ณฐพนธ์ ภูผิวแก้ว; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552การศึกษาพันธะเชื่อมโยงและการเสื่อมสภาพของฟิล์มยางโดยเทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์วิรัช ทวีปรีดา; รัฐพงษ์ หนูหมาด; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2559การสังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์โครงสร้างนาโนที่เจือด้วยโลหะหายากเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงอนุกร ภู่เรืองรัตน์; สมชาย ทองเต็ม; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2554การสังเคราะห์แคดเมียมซัลไฟด์โครงสร้างนาโนหนึ่งมิติที่อุณหภูมิต่ำโดยอาศัยแม่แบบอ่อนเป็นตัวช่วยสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์อนุกร ภู่เรืองรัตน์; สมชาย ทองเต็ม; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2559การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของวัสดุผสมสารประกอบเงิน-บิสมัทโมลิบเดดและสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงอนุกร ภู่เรืองรัตน์; สิทธิกร จรจะนะ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553การเตรียมยางธรรมชาติเหลวควบคุมน้ำหนักโมเลกุลวิรัช ทวีปรีดา; โสภาพรรณ จินดาไพศาล; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2557การเตรียมเม็ดเซรามิกเคลือบไคโตซานเพื่อแยกเมกนีเซียมออกจากน้ำยางธรรมชาติวิรัช ทวีปรีดา; สัตยา หัตถิยา; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2555การเตรียมและการวิเคราะห์พอลิเมอร์คอมโพสิทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังและเส้นใยธรรมชาติวราภรณ์ ตันรัตนกุล; พันธ์ฐิณี สมวงศ์ษา; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553การเตรียมและการวิเคราะห์เมมเบรนเชิงประกอบของพอลิอีเทอร์อีไมด์/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์วัชนิดา ชินผา; วัลลภ เตียวจำเริญ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2553การเตรียมและการศึกษาสมบัติของเมมเบรนจากยางธรรมชาติคอมโพสิทไทเทเนียมไดออกไซด์วิรัช ทวีปรีดา; กฤษฎา พัชรสิทธิ์; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2552การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติยางแห้งที่ได้จากน้ำยางที่ปราศจากการใช้แอมโมเนียเพื่อรักษาสภาพวิรัช ทวีปรีดา; โสภิตา จิตบุญ; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
2550การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์ - ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมจากน้ำมันถั่วเหลืองวราภรณ์ ตันรัตนกุล; วัชนิดา ชินผา; พิมพ์ชนก ไสไทย; Faculty of Science (Materials Science and Technology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ