Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 28 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานทางชีวภาพที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น (Presumptive test) โดยวิธีไดเร็คพีซีอาร์ (Direct PCR)ฐิติกา กิจพิพิธ; กฤติกา ระเหม; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2557การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีการตัดต้นไม้ขวางทางสัญจรในเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อารีย์ ชูดำ; กิจจา ไตรภูวนารถ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2555การตรวจสอบวัดสารระเบิดอนินทรีย์ที่นิยมใช้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเทคนิคไอออนโครมาโทกราฟีเพริศพิชญ์ คณาธารณา; ภูริภัทร เพชรคง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554การตรวจสอบหาลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุผิวเปียกโดยเทคนิค small particle reagentsภัทร อัยรักษ์; อัญชลี พราหมโน; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2553การตรวจเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในพลาสมาโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีชนิดเฟลมไอออไนเซชั่นวิระชัย สมัย; เกษศิรินทร์พร กูลเกื้อ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพในการวิเคราะห์มุมตกกระทบของรอยคราบเลือดภัทร อัยรักษ์; กิตติพัฒน์ บุญคง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การประยุกต์ใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์ไดเรคพีซีอาร์สำหรับการระบุชนิดของเนื้อสัตว์ฐิติกา กิจพิพิธ; จิราภา เดชนัครินทร์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2558การประยุกต์ใช้เทคนิคไดเร็คพีซีอาร์ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพประเภทต่าง ๆ ในงานอาชญากรรมสัตว์ป่าฐิติกา กิจพิพิธ; ภูวดล ธนะเกียรติไกร; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554การประยุกต์ใช้โฟโตเคมีในการตรวจพิสูจน์ฟลูไนตราซีแพมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นรารักษ์ หลีสกุล; ศิรินทิพย์ ผ่องอำไพ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่องภูวดล ธนะเกียรติไกร; สุกัญญา เพชรเพ็ง; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2553การหาปริมาณเขม่าปืนโดยเทคนิคแกรไฟต์เฟอเนสอะตอมมิกแอบซอร์ฟชั่นสเปคโตรโฟโตเมตรี :การศึกษาเปรียบเทียบจากกระสุนปืน 4 ชนิดวิระชัย สมัย; ปฏิพล บุญช่วย; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อและตับ องค์ประกอบของธาตุจากเกล็ด และสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ในซากภายหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; ตุลาคุณ นนทพุทธ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2559การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยอาหารและเอนไซม์ในกล้ามเนื้อหลังการตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)การุณ ทองประจุแก้ว; วราภรณ์ ห่าหอ; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2557ชนิดแมลงที่เข้าทำลายซากหมูในพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลาสุรไกร เพิ่มคำ; พัดชา คุ้มประยูร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554ผลของอุณหภูมิ เวลา และความเป็นกรดต่อความเสถียรของเพอร์เมทรินในตัวอย่างเลือดเบญจมาศ จันทร์ฉวี; ศรินทิพย์ จันทร์แก้ว; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2552ผลของเวลา ความชื้น และแสงแดด ต่อคุณภาพดีเอ็นเอของเส้นผมวภาภรณ์ พรหมวิกร; ปรัชญา ละงู; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554ผลของเอสโตรเจนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของ 1,4-บิวเทนไดออลและกรดแกมมาไฮดรอกซีบิวทีริกในหนูขาวกิจจา สว่างเจริญ; รวี อัลนะห์ดี; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พัฒนาวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในผ้าที่ปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงฐิติมา รุจิราลัย; วศินี คีรีลักษณ์; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2554พืชมีขนที่สำรวจพบในบริเวณแอ่งน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนนิติวิทยาศาสตร์ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; อุไรวรรณ กุลีช่วย; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วรากร ลิ่มบุตร; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (Mathemetics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์