Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 90 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1998The sequencing of a peroxidase encoding gene from Bacillus sp. PHS155Amornrat Phongdara; Supreya Pongprerachok; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541กระบวนการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อน้ำยางในต้นยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; กมลชนก รักเสรี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548การควบคุมโรคของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธีวิจิตรา ลีละศุภกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2536การจำแนกพันธุ์ยางโดยการใช้ ไอโซไซม์อิเล็กโตรโฟเรซิสวัลลี สุวจิตตานนท์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554การชักนำการต้านทานโรคและการแสดงออกของยีน PR-1 ในยางพาราโดยใช้ตัวกระตุ้นชนิดต่างๆนันทา เชิงเชาว์; ยุรฉัตร ยอดโยธี; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539การตรวจโรคอัลฟา-ธาลัสซีเมียในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยดีเอ็นเอตรวจจับชนิดไม่ใช้กัมมันตรังสีโชคชัย วนภู; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2540การถ่ายโอนยีนของกล้วยไม้ด้วย Agrobacterium tumefaciensพรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2533การทำงานระดับโมเลกุลของสารเร่งน้ำยางเอททีลีนต่อผลการผลิตยางพารารพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2546การทำบริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งอะไมเลสในเมล็ดเนียงนกอโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2558การทำบริสุทธิ์ศึกษาคุณสมบัติและการโคลนยีนของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1ม3-กลูแคนจากกุ้งขาวประภาพร อุทารพันธุ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2549การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดสจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซไซม์ในการจำแนกสายพันธุ์กล้วยไม้พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2544การประยุกต์ใช้เบื้องต้นของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะอุบล ตันสม; ประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การประยุกต์ใช้เลคตินจากเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยเทคโนโลยีโปรโตพลาสต์ฟิวชั่นคำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2560การปรับสภาพน้ำมันปาล์มดิบด้วยเอทานอลโดยปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคซันในหอกลั่นแบบมีปฏิกิริยากุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์; สุกฤทธิรา รัตนวิไล; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าวนงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; สมคิด ดิสถาพร; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; ดวงพร คันธโชติ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2542การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าววิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ดวงพร คันธโชติ; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สมคิด ดิสถาพร; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2540การพัฒนาเทคนิค RIA เพื่อวัดระดับพลาสมาไวเทลโลจีนินซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้วงจรการสืบพันธุ์ในปลากะรังประภาพร อุทารพันธุ์; ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์; เจนจิตต์ คงกำเนิด; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2548การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; วนิดา ฤทธิเดช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี