Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 42 to 61 of 90 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างโปรตีน Tripatite Motif-Containing 21 (TRIM21) และ Fas-Associated Death Domain (FADD)เดชา เสริมวิทยวงศ์; นูรียา วาจิ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2538การศึกษา คุณสมบัติ และกลไกการควบคุมโรคข้าวของ Bacillus subtilisดวงพร คันธโชติ; วิจิตรา จุติดำรงค์พันธ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2540การศึกษาความสามารถของสะตอในการป้องกันการเกิดพิษต่อยีนของหลอดอาหารเนื่องจากสารเอ็น-เมทธิอะนิลิน และไนไตร์ท์อโนชา ตั้งโพธิธรรม; กีเตอร์, อลัน เอฟ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา
2534การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ cGMP-Phosphodiesterase และ cGMP-Binding Protein จากตัวอสุจิของหอยเม่นจุดฟ้าประภาพร อุทารพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูงเกษม อัศวตรีรัตนกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; ภัทธาวุธ จิวตระกูล; อธิพล พัฒยะ; เครือวัลย์ ยุนรัมย์; กมลวรรณ กนกวิรุฬห์; เกศจี เม่งอำพัน; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; เครือวัลย์ พลจันทร; รวี เถียรไพศาล; ภาสุรี แสงศุภวานิช; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อธิยา รัตนพิทยาภรณ์; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2552การศึกษาสมบัติของฮีโมไซยานินในกุ้งแชบ๊วยประภาพร อุทารพันธุ์; อาจรีย์ เจียวก๊ก; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2537การศึกษาองค์ประกอบของสารอาหารในอาหารปรุงสำเร็จที่นิยมบริโภคในภาคใต้อโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539การศึกษาองค์ประกอบของอาหารไทย:อาหารภาคใต้อโนชา ตั้งโพธิธรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การศึกษาเบื้องต้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเพื่อการบำบัดน้ำและควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งสมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2525การศึกษาเบื้องต้นถึงระดับที่เหมาะสมของกากเมล็ดยางพาราในสูตรอาหารไก่กระทงวินัย ประลมพ์กาญจน์; อุตส่าห์ จันทร์อำไพ; ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2551การเตรียมชุดทดสอบไนเตรทจากเอนไซม์ไนเตรตรีดักเทสของสาหร่ายที่ทนต่อความร้อนรพีพร โสตถิพันธุ์; ธันยพร พลประสิทธิ์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2535การเตรียมสารเอนไซม์และโคเอนไซม์ที่มีมูลค่าสูงจากกากน้ำทิ้งของโรงงานทำน้ำยางข้นรพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินตอนจูเกตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะประภาพร อุทารพันธุ์; ปฐม การัยภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2554การเตรียมและทำบริสุทธิ์สารยับยั้งอะไมเลสจากถั่วแดงหลวงอโนชา ตั้งโพธิธรรม; นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541การเพาะเลี้ยงเซลล์เอนโดสเปอร์มจากข้วไร่แบบแขวนลอยและการใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้งรพีพร โสตถิพันธุ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2541การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนบางชนิดที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีพรศิลป์ ผลพันธิน; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2547การแยกอัลบูมินจากน้ำเลือดวัวเพื่อใช้เป็นโปรตีนมาตรฐานประสาท ศรประสิทธิ์; คงพัฒน์ พงศ์ไพบูลย์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การโคลนนิ่งและสมบัติของสารยับยั้งเอนไซม์โปรดีเอสจากน้ำยางของยางพาราวิไลวรรณ โชติเกียรติ; ไอนิง มูซอ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2537การโคลนยีนของเอนไซม์ไซลาเนสจากยีสต์สายพันธุ์ Pichia stipitisอมรรัตน์ พงศ์ดารา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี