Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การจัดทำรูปวิธานในการจัดจำแนกชนิดตัวอ่อนของแมลงหนอนปลอกน้ำในวงศ์ Hydroptilidae บางชนิดในประเทศไทยพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551การตรวจสอบหลากหลายพันธุกรรมของสบู่ดำในประเทศไทยโดยวิธีอาร์เอพีดีปัทมา เสนทอง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังการวางไข่และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridizationดวงแขฑิตา กาญจนโสภา; ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที; บุญเสริม วิทยชำนาญกุล; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553การประยุกต์ใช้การทำความเย็นแบบระเหยกับคอนเดนเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สารทำความเย็น R-410Aพงศกร ศานติชาติศักดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2560การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อ กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบดี คำสีเขียว; สุธา โอมณี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2555การสร้างนวัตกรรมสู่การผลิตยางก้อนถ้วยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนสุวลักษณ์ วิสุนทร; รัตนา เกียรติตันสกุล; ศุภรัตน์ หนูมา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่างไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์ณัฐธิดา รักกะเปา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พรทิพย์ ศรีแดง; พนาลี ชีวกิดาการ; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559การใช้ปาล์มน้ำมันดิบร่วมกับเปลือกหอยป่นและกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตไขมันโปรตีนไหลผ่านการหมักในกระเพาะรูเมนโอภาส พิมพา; วุฒิชัย สีเผือก; เบญจมาภรณ์ พิมพา; สาโรจน์ เรืองสุวรรณ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559ผลของการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่เจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองของชุมชนชายฝั่งต่อวิกฤติการสูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพิไลวรรณ ประพฤติ; สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์; กอบชัย วรพิมพงษ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; Science and Industrial Technology
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิม : กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพพรทิพย์ ศรีแดง; อุดมผล พืชน์ไพบูลย์; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณแนวปะการังกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานีศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สากล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถานภาพการผลิตโคเนื้อและโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอภาส พิมพา; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานการวิจัยเรื่อง การยอมรับอาหาร รูปแบบอาหาร และระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารผสมในการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดต้องการ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สาคล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานการวิจัยเรื่องการเจริญ การรอดตาย และผลผลิตของการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดบนหาดโคลนบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีศิรุษา กฤษณะพันธุ์; สากล โพธิ์เพชร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ร่วมกับน้ำส้มคว้นไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิตเจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; พรทิพย์ ศรีแดง; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม