Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ร่วมกับน้ำส้มคว้นไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิตเจษฎา รัตนวุฒิ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมันอุดมผล พืชน์ไพบูลย์; พนาลี ชีวกิดาการ; สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; พรทิพย์ ศรีแดง; เจิดจรรย์ ศิริวงศ์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัดหญ้าสำหรับเครื่องตัดหญ้าสะพายเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานสำหรับแปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุมแข็งเปลวไฟเธียรศักดิ์ ชูชีพ; นริศรา มหาธนินวงศ์; สมใจ จันทร์อุดม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มนงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเตรียมกาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับงานไม้ยางพาราสุนิสา สุชาติ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะตัดแปลงบรรยากาศสมหวัง เล็กจริง; สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะตัดแปลงบรรยากาศสมหวัง เล็กจริง; สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากน้ำนึ่งปลาสำหรับพืชอาหารสัตว์ในนาร้างสุชาติ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การระบาดของโรคปะการังและชนิดของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคกับปะการังโขด (Porites lutea) บริเวณแนวปะการังของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีศิรุษา กฤษณะพันธุ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเทคนิคโฟลไซโทเมทรีธีร ศรีสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; สุชาติ เชิงทอง; ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้ำมันบัญญัติ เฉิดฉิ้ม; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2561รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระดับปุ๋ยผสม N P K และปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตเงาะนอกฤดูกาล ในภาคใต้ของประเทศไทยสุชาติ เชิงทอง; สุทธิจิตต์ เชิงทอง; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์องค์ประกอบทางเคมีจากผลชมพู่ป่าและฤทธิ์ทางชีวภาพปรินุช ชุมแก้ว; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การศึกษาปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มสุกและสภาวะการบ่มที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบญจมาภรณ์ พิมพา; ดวงแข กาญจนโสภา; โสภณ บุญล้ำ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเลี้ยงปูม้าในคอกแบบชุมชนมีส่วนร่วมในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีกานดา ค้ำชู; จรีพร เรืองศรี; พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุทธิจิตต์ เชิงทอง; วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ; สุชาติ เชิงทอง; เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม